Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji

Autor: LRA Belišće

 

Temeljem članka 15. Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji (“Županijski glasnik” broj 9/15., 12/15. i 10/16.), Povjerenstvo za potpore udrugama, objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro

u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava

Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

 1. Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata (nastavno: programi)  udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu.

Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji čija namjena odgovara uvjetima ovog javnog poziva.

Programi udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unapređuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Županije odnosno postižu ciljevi utvrđeni Poveljom o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga.

 1. Opći uvjeti za podnošenje prijava

Prijavu programa za koji traži dodjelu sredstava može podnijeti udruga:

 • koja je registrirana kao udruga u službenom registru,
 • koja projekt provodi na području Županije ili da u projektu sudjeluju udruge čije je registrirano sjedište na području Županije,
 • koja svojim radom promiče temeljne vrijednosti i načela djelovanja sukladno Povelji o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga,
 • koja svoj rad temelji na potrebama zajednice prema načelima djelovanja za opće dobro,
 • koja vodi transparentno financijsko poslovanje,
 • koja uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državnom i Županijskom proračunu,
 • koja uredno ispunjava obveze iz svih prethodno odobrenih sredstava te koja je podnijela izvješće o izvršenju projekta odnosno programa sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju.

III. Kriteriji vrednovanja programa

U skladu s Odlukom o financiranju programa udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji temeljni kriterij za odobravanje potpora predstavljaju ciljevi utvrđeni Županijskom razvojnom strategijom i njezinim provedbenim dokumentima te namjene i kriteriji financiranja djelatnosti utvrđeni odgovarajućim godišnjim programima javnih potreba.

U postupku odobravanja potpora ocjenjuje se kvaliteta i značenje prijavljenog programa, njegova realnost te institucionalna osposobljenost prijavitelja za njihovu provedbu, a osobito:

 • doprinos programa ostvarivanju vizije i strateških ciljeva razvoja Županije utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom,
 • doprinos programa ostvarivanju programa zadovoljavanja javnih potreba u području na koje se program odnosi,
 • doprinos programa ostvarivanju ciljeva utvrđenih Poveljom o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga,
 • broj sudionika obuhvaćenih provedbom programa,
 • širina teritorijalnog obuhvata,
 • realnost i ostvarivost planiranog programa,
 • održivost programa,
 • odnos troškova i planiranog učinka programa,
 • plan osiguranja sredstava za provedbu programa,
 • sposobnost udruge za provedbu i upravljanje planiranim programom,
 • prijašnje iskustvo u djelovanju udruge.

Temeljno mjerilo za odobravanje sredstava predstavlja stupanj značaja programa za Županiju u odnosu na sredstva potrebna za ostvarivanje tog programa.

 1. Financijska sredstava

Za financiranje programa koji su predmetom ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstva kako slijedi:

 

Rbr. Namjena Raspoloživi iznos sredstava u kn. Mogući iznos potpore u kn.
1. Za programe i projekte iz područja skrbi o umirovljenicima i poboljšanje kvalitete života starih osoba 70.000,00 od 1.000,00
do 5.000,00
2. Za programe i projekte vezane uz provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te za programe i projekte civilnih udruga romske manjine iz područja unapređenja položaja djece pripadnika romske nacionalne manjine 40.000,00 od 1.000,00
do 10.000,00
3. Za programe i projekte u organizaciji stambenih zajednica za mlade 50.000,00 od 20.000,00
do 50.000,00
4. Za programe i projekte socijalnih samoposluga 100.000,00 od 10.000,00

do 30.000,00

5. Za programe i projekte iz područja radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama 30.000,00 od 10.000,00
do 30.000,00
6. Za programe i projekte psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti 50.000,00 od 20.000,00
do 50.000,00
7. Za programe i projekte iz područja socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti 200.000,00 od 2.000,00
do 20.000,00
8. Za programe i projekte braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata 200.000,00 od 2.000,00
do 50.000,00
9. Za programe i projekte iz područja zdravlja i zaštite okoliša 200.000,00 od 2.000,00
do 20.000,00
10. Za programe i projekte iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda 180.000,00 od 1.000,00
do 5.000,00

Iz sredstava Proračuna Županije temeljem ovog Javnog poziva udruzi će se odobriti sredstva samo za jedan program.

Neće se sufinancirati programi udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

 1. Podnošenje prijave

Ovaj Javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr, a obavijest o objavi poziva u “Glasu Slavonije”.

Popunjene prijave s propisanim prilozima (dokumentacija utvrđena točkom VI. ovog Javnog poziva), uz napomenu “Javni poziv za financiranje programa udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji u 2017. godini” treba dostaviti poštom ili osobno  na adresu:

Osječko-baranjska županija

– za namjene iz točke IV./1. do 9.: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Kapucinska 40/I, 31000 Osijek

– za namjenu iz točke IV./10.: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Županijska 4/II, 31000 Osijek.

Prijave se podnose i na propisanim obrascima Ud 1 i Ud 2 na e-mail adresu udruge@obz.hr, koji moraju biti ispunjeni elektronički.

Obrasce je moguće preuzeti na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije www.obz.hr.

Prijave se mogu podnijeti u vremenu od 16. siječnja do 15. veljače 2017. godine.

Sve nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu odnosno prijave podnesene protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrane.

 1. Dokumentacija

Uz popunjeni obrazac obavezno je priložiti:

 • dokaz o registraciji udruge (izvod iz Registra udruga, registri.uprava.hr/#!udruge),
 • uvjerenje nadležne porezne uprave da podnositelj prijave/zamolbe uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa i drugih davanja prema Državnom proračunu,
 • detaljan opis projekta odnosno programa koji se predlaže za financiranje sredstvima Županijskog proračuna uz popunjene obrasce Ud 1 i Ud 2 (obrasci objavljeni na web stranici Županije),
 • godišnje izvješće o radu (opisno) i propisani financijski izvještaj za prethodnu godinu (preslika godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdatcima udruge predanog Fina-i za 2016. godinu),
 • odobrenje nadležnog tijela za pružanje stalne humanitarne pomoći ili provođenje humanitarne akcije za udruge koje traže sredstva za financiranje materijalnih davanja.

Nadležno upravno tijelo Županije izvršit će provjeru urednog ispunjavanja obveza podnositelja prijave  za financiranje programa odnosno projekta prema županijskom proračunu.

VII. Odlučivanje o prijavi

Nakon razmatranja i vrednovanja svih podnesenih prijava koje ispunjavaju uvjete ovog javnog poziva, o njihovom prihvaćanju odlučit će se, sukladno Odluci o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji (“Županijski glasnik” broj 9/15., 12/15. i 10/16.), donošenjem plana financiranja programskih aktivnosti udruga u 2017. godini.

Plan će biti objavljen na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.

Sve udruge koje temeljem ovog Javnog poziva podnesu prijave, bit će obaviještene o rezultatima odabira najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja programa o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu.

O odluci o dodjeli potpore obavještavaju se svi podnositelji prijava putem elektroničke pošte koju su dostavili u prijavnom obrascu. Svaki podnositelj prijave može uložiti prigovor na donesenu odluku u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti.