Javni poziv za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

Autor: LRA Belišće

Temeljem članka 9. stavak 2. Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik” broj 15/15. i 8/16.) Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

 

 1. Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje programa koje prijavitelji predlažu za uvrštavanje u Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2017. godinu.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije jesu kulturne djelatnosti, programi i projekti te aktivnosti unapređivanja, očuvanja, zaštite te poticanja i promicanja profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Osječko-baranjske županije u zemlji i inozemstvu (nastavno: programi) koji obuhvaćaju osobito:

 • zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
 • književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
 • likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
 • glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
 • dramsku i kazališnu djelatnost,
 • filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
 • inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
 • međunarodnu kulturnu suradnju.
 1. Opći uvjeti za podnošenje prijava

Pravo predlaganja programa odnosno prijave za dodjelu sredstava imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi.

Pravo prijave ima pravna osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je registrirana u odgovarajućem službenom registru,
 • da joj je registrirano područje djelovanja Županija,
 • da svoj rad temelji na potrebama zajednice prema načelima djelovanja za opće dobro,
 • da uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državnom i Županijskom proračunu,
 • da uredno ispunjava obveze iz svih prethodno odobrenih sredstava te je podnijela izvješće o izvršenju programa sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju.

Pravo prijave ima fizička osoba koja ima prebivalište odnosno stalno boravište na području Županije.

III. Kriteriji vrednovanja programa

U postupku vrednovanja programa predloženih za uvrštavanje u Program javnih potreba odnosno za čije financiranje su zatražena sredstva, ocjenjuje se kvaliteta i značenje prijavljenog programa, njihova realnost te institucionalna osposobljenost prijavitelja za njihovu provedbu, a osobito:

 • potencijal predloženog programa (stupanj doprinosa programa ostvarivanju vizije i strateških ciljeva razvoja Županije utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom),
 • značaj programa za očuvanje, unaprjeđenje i promoviranje kulture i kulturne baštine odnosno kulturnog identiteta Županije,
 • kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost i inovativnost ponuđenog programa te stupanj utjecaja na razvoj i afirmaciju umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
 • posebne značajke programa (odgojna usmjerenost djeci i mladima, sudjelovanje osoba s invaliditetom, uključivanje socijalno marginaliziranih skupina i sl.),
 • kvaliteta prijedloga programa (jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa),
 • kvaliteta proračuna (iskazana financijska potpora iz drugih izvora te realan plan osiguranja sredstava za provedbu programa),
 • stupanj suradnje s drugim sudionicima programa osobito u razvoju regionalne i međunarodne suradnje,
 • broj sudionika obuhvaćenih provedbom programa,
 • kapacitet i reference prijavitelja (razina stručnih i organizacijskih sposobnosti za provedbu i upravljanje planiranim programom, kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa).
 1. Financijska sredstava

U Županijskom proračunu su za javne potrebe u kulturi koje se financiraju temeljem ovog Javnog poziva planirana sredstva u visini od 800.000,00 kuna.

Mogući iznos potpore je od 1.000,00 do 50.000,00 kuna.

 1. Podnošenje prijave

Ovaj Javni poziv se objavljuje u “Glasu Slavonije” i na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr.

Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s ovim Javnim pozivom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:

“za Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu”

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

Osječko-baranjska županija

Županijska 4/II

31000 Osijek

Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave ovoga Javnog poziva, odnosno do 15. veljače 2017. godine.

Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni na propisanim obrascima koji moraju biti ispunjeni elektronički.

Obrasce je moguće preuzeti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije, Županijska 4/II, 31000 Osijek i na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije www.obz.hr.

Ukoliko predlagatelj ima više prijedloga programa ili projekata (najviše pet) svaki prijavljuje na posebnoj prijavnici.

Svi nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanom obrascu odnosno prijave podnesene protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrane.

 1. Dokumentacija

Pravne osobe prijavi obvezno prilažu dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 • izvod iz odgovarajućeg službenog registra,
 • izjavu o registriranom području djelovanja u Osječko-baranjskoj županiji,
 • program koji se predlaže za sufinanciranje sredstvima Županijskog proračuna,
 • financijski plan financiranja programa,
 • godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju u prethodnom razdoblju,

Fizička osoba prijavi obvezno prilaže

 • program koji se predlaže za sufinanciranje sredstvima Županijskog proračuna,
 • financijski plan financiranja programa,
 • dokaz o prebivalištu.

VII. Odlučivanje o prijavi

Nakon razmatranja i vrednovanja svih programa o prihvaćanju prijave odlučit će se, sukladno Odluci o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 15/15. i 8/16.), donošenjem plana raspodjele sredstava prema programu javnih potreba u kulturi

Plan će biti objavljen na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.

O odluci o dodjeli potpora obavještavaju se svi podnositelji prijava putem elektronske pošte. Svaki podnositelj prijave može uložiti prigovor na donesenu odluku u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti.

VIII. Korištenje odobrene potpore

S korisnikom potpore zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Županije.

Korisnik potpore će prilikom potpisivanja ugovora dati i izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

Odobrena sredstva korisnik potpore može koristiti isključivo za provedbu aktivnosti predviđenih u odobrenom programu. Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, korisnik sredstava u obvezi je nenamjenski utrošena sredstva vratiti u Županijski proračun. Korisnik potpore je dužan odobrena sredstva vratiti u Županijski proračun i u slučaju odustajanja od programa za koje su sredstva odobrena.