NATJEČAJ za prijavu za ostvarivanje institucionalne podrške Nacionalne zaklade u 2017. godini

Autor: LRA Belišće

NATJEČAJ

za prijavu za ostvarivanje institucionalne podrške Nacionalne zaklade u 2017. godini 

A) VRSTA PRIJAVA – VISINA FINANCIJSKE PODRŠKE – ROK PRIJAVE – TRAJANJE PODRŠKE

Na ovaj natječaj moguće je poslati prijavu za

INSTITUCIONALNU PODRŠKU STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA

Odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (članak 1. stavak 4. alineja 6.) uređuje se odobravanje financijskih sredstava iz javnih izvora putem institucionalne podrške koja predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge koje nisu bile korisnice institucionalne podrške Nacionalne zaklade u prethodnim razdobljima (ovaj uvjet ne isključuje mogućnost prijave udruga osoba s invaliditetom koje su koristile modificiranu jednogodišnju institucionalnu podršku kroz Pilot-program Nacionalne zaklade i Ministarstva socijalne politike i mladih 2013. godine te prijave udruga mladih i za mlade kroz Pilot-program na temelju suradnje Nacionalne zaklade i Ministarstva socijalne politike i mladih 2014. godine).

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u različitim područjima (programskog) djelovanja od zaštite i promicanja ljudskih prava (uključujući osobe s invaliditetom, društveno isključene skupine i dr.), demokratizacije i razvoja civilnoga društva, širenja prostora javnosti uključujući i medije zajednice, nezavisne kulture, rada sa djecom i za djecu, djelovanja mladih, pružanja socijalnih usluga i unapređenja kvalitete življenja (zdravlje, obitelj i dr.), zaštite i očuvanja okoliša te održivog razvoja u Republici Hrvatskoj., što treba biti vidljivo iz opisanih programa koje udruga provodi odnosno djelatnosti udruge.

Institucionalne podrške se dodjeljuju u 3 kategorije:

  1. do Kn 200.000,00 – do 10 podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja ovog natječaja
  2. do Kn 100.000,00 – do 10 podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja
  3. do Kn 50.000,00 – do 5 podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja

uz ostale uvjete utvrđene u Uputama za prijavu.

Za svaku od navedenih kategorija otvoren je svojevrsni podnatječaj tako da se udruga može prijaviti isključivo na jedan od podnatječaja odnosno u kategoriju za koju ispunjava sve uvjete.

Rok prijave: 23. ožujak 2017.

Trajanje podrške: Udruga može zatražiti institucionalnu podršku na razdoblje od najviše 3 (tri) godine uz uvjet da Nacionalna zaklada s udrugama kojima je odobrena podrška zaključuje ugovore o financiranju institucionalne podrške svake godine nakon ocjene i vrednovanja prethodnog razdoblja.

  1. B) UVJETI PRIJAVE

Broj prijava

Svaka udruga ima pravo na ovaj natječaj poslati samo 1 (jednu) prijavu. Ako udruga pošalje više od jedne prijave, sve će prijave biti odbijene zbog nepoštivanja propisanih uvjeta natječaja.

Upute za prijavu

Uz ove opće uvjete, udruga koja se prijavljuje mora udovoljiti i svim posebnim uvjetima propisanim u Uputama za prijavu s opisom osnovnih kriterija i uvjeta za prijavu.

Prihvatljivi prijavitelji

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji društva te društvenom razvoju u Republici Hrvatskoj u različitim područjima (programskog) djelovanja od zaštite i promicanja ljudskih prava (uključujući osobe s invaliditetom, društveno isključene skupine i dr.), demokratizacije i razvoja civilnoga društva, širenja prostora javnosti uključujući i medije zajednice, nezavisne kulture, rada sa djecom i za djecu, djelovanja mladih, pružanja socijalnih usluga i unapređenja kvalitete življenja (zdravlje, obitelj i dr.), zaštite i očuvanja okoliša te održivog razvoja u Republici Hrvatskoj.

  1. C) NAČIN PRIJAVE

Način prijave detaljno je opisan u točci V. Uputa za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti, s obzirom da se prijave dostavljaju kroz sustav www.financijskepodrske.hr , uz što je dodatno putem pošte potrebno dostaviti ispisan, potpisan i ovijeren dokument o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (potvrda o postavljenoj dokumentaciji).

Sve zainteresirane udruge trebaju svoje zahtjeve za ostvarivanje institucionalne podrške prijaviti u propisanom roku popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) kroz sustav www.financijskepodrske.hr. Po završenom postupku prijave kroz sustav www.financijskepodrske.hr  potrebno je ispisati dokument o verifikaciji postavljene dokumentacije te isti ovijeren pečatom udruge i potpisan od strane odgovorne osobe za zastupanje udruge dostaviti u papirnatom obliku isključivo poštom.

  1. D) DOSTUPNOST NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Natječajna dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici Nacionalne zaklade http://zaklada.civilnodrustvo.hr te na sustavu www.financijskepodrske.hr s tim da se prijava vrši u sustavu www.financijskepodrske.hr

Specifična pitanja vezana uz prijavu na ovaj natječaj mogu se do 7 kalendarskih dana prije isteka roka za prijavu (do 17. ožujka 2017. godine do 12:00 sati), isključivo postavljati na adresu e-pošte natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr . Odgovori i češće postavljana pitanja biti će objavljeni na za to predviđenom dijelu mrežne stranice Nacionalne zaklade.