J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

Autor: LRA Belišće

Na temelju članka 19. Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 6/15.) Povjerenstvo za potpore u ruralnom turizmu objavljuje

J A V N I P O Z I V 

za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjskežupanije u 2017. godini

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) u 2017. godini.

Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Županije za 2017. godinu.

 1. NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE

Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge, a osobito za:

 • ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga,
 • ulaganja koja se odnose za ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti ili nove djelatnosti,
 • ulaganja u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti,
 • ulaganja u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga,
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30.000,00 kuna.

Prihvatljivim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja objekta za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu,
 • nabavke opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom,
 • nabavke i postavljanja dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista,
 • izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

 1. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Pravo na podnošenje prijave imaju samo podnositelji koji su u cijelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna.

Potpora se dodjeljuje pod sljedećim uvjetima:

 • da je podnositelj registriran za djelatnosti za koju se podnosi prijava
 • da su troškovi za koje se podnosi prijava plaćeni prije njezinog podnošenja,
 • da su troškovi nastali u tekućoj godini za koju se podnosi prijavi,
 • da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije

Pravo na podnošenje prijave nemaju podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji su u postupku likvidacije.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potpore se odobravaju temeljem podnesenih prijava za dodjelu potpora na propisanom obrascu.

Podnositelj prijavi  za dodjelu potpore mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjen propisan obrazac prijave
 • dokaz da je podnositelj prijave registrirani za djelatnost za koju podnosi prijavu,
 • izjava o korištenim de minimis potporama,
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • opis ulaganja za koji se traži potpora,
 • dokaz o vlasništvu objekta, odnosno najmu (suglasnost vlasnika objekta) ako se ulaganje odnosi na građenje, dogradnju ili adaptaciju
 • dokument kojim je odobreno građenje, dogradnja ili adaptacija izdan od nadležnog tijela
 • izjava ovlaštenog projektanta da za građenje ili postojeću građevinu nije potreban akt kojim se odobrava građenje, odnosno nije bilo potrebno ishoditi akt  kojim se odobrava građenje
 • preslike računa prihvatljivih troškova
 • dokaz o plaćenim prihvatljivim troškovima
 • IBAN podnositelja prijave
 1. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijavni obrazac, obrazac o korištenim de minimis potporama i obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja mogu se podići u Upravnom odijelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije ili na internetskim stranicama Županije www.obz.hr, te se isti s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili na adresu Upravnog odijela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Trg Ante Starčevića 1/II, 31000 Osijek, s naznakom za Povjerenstvo za potpore u ruralnom turizmu.

Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije.

Javni poziv je otvoren od 1. 3. do 15. 3. 2017. godine.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odijelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije ili na telefon 031/221-572.

 1. OSTALE INFORMACIJE

Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja

Odluku o dodijeli potpore donosi župan na prijedlog Povjerenstva za potpore u ruralnom turizmu, koja se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku 15 dana od dana njezinog donošenja.

Potpore se dodjeljuju do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko- baranjske županije za 2017. godinu za tu namjenu.