Otvoreni Javni pozivi na dostavu projektnih prijedloga organizacija civilnog društva

Autor: LRA Belišće

 

 1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak objavila je Javni natječaj za dodjelu donacija u 2017. godini „I JA ŽELIM POSAO“.

Sredstva natječaja namijenjena su projektima koji povećavaju zapošljivost teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina (ciljana skupina).

Financirat će se projekti koji pripadnicima ciljnih skupina pružaju mogućnost stjecanja potrebnih i/ili dodatnih kompetencija, znanja i vještina potrebnih za usklađivanje s potrebama na tržištu rada. Pri prijavi projekta potrebno je obrazložiti na koji način je utvrđeno da je ciljna skupina teško zapošljiva te na koji su način utvrđene potrebe na tržištu rada za kompetencijama, znanjima i vještinama koje će projektom biti usvojene. Obrazloženje je potrebno potkrijepiti službenim podacima ako su dostupni. Glavni kriterij za odabir je relevantnost i kvaliteta projekta kao i objektivne mogućnosti realizacije.

Prednost pri financiranju imat će projekti koji uključuju:

 • međugeneracijsko povezivanje,
 • uključivanje javno-civilnog partnerstva,
 • poticanje samozapošljavanja,
 • provedbu projekata u županijama s većom stopom nezaposlenosti od prosjeka Republike Hrvatske: Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska, Vukovarsko-srijemska i Splitsko-dalmatinska (Izvor: Godišnjak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 2015.).

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice

Najniži iznos donacije po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna

Najviši iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna

Rok u kojemu se podnose prijave traje od objave natječaja do 19. lipnja 2017. koji je ujedno i datum završetka trajanja Natječaja

Više o samom natječaju možete pogledati na https://www.hbor.hr/javni-natjecaj-hbor-a-za-dodjelu-donacija-u-2017-godini-i-ja-zelim-posao/

UDRUGE DOMOINSKOG RATA

 1. NATJEČAJ za prijavu za ostvarivanje institucionalne podrške Nacionalne zaklade u 2017. godini

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge iz Domovinskog rata. Pod udrugama iz Domovinskog rata, u smislu ovog natječaja, podrazumijevaju se udruge koje su se u svom statutu opredijelile kao: udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i udruge stradalnika iz Domovinskog rata (hrvatskih branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osoba koje su preživjele seksualno nasilje u Domovinskom ratu, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a, civilnih stradalnika iz Domovinskog rata), u daljnjem tekstu: udruge iz Domovinskog rata, registrirane u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju na razini županije, grada ili općine.

Institucionalne podrške dodjeljuju se sukladno kriterijima koje je utvrdilo Ministarstvo hrvatskih

branitelja u 2 kategorije:

 1. Do 100.000,00 kuna – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.
 2. Do 50.000,00 kuna – do petnaest (15) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.

Za svaku od navedenih kategorija otvoren je svojevrsni pod natječaj tako da se udruga može prijaviti isključivo na jedan od pod natječaja odnosno u kategoriju za koju ispunjava sve uvjete.

Rok prijave: 16. lipanj 2017. Trajanje podrške: Udruga može zatražiti institucionalnu podršku na razdoblje od najviše 3 (tri) godine uz uvjet da Nacionalna zaklada i Ministarstvo hrvatskih branitelja s udrugama kojima je odobrena podrška zaključuje ugovore o financiranju institucionalne podrške svake godine nakon ocjene i vrednovanja prethodnog razdoblja.

Više na https://www.financijskepodrske.hr/

 1. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je JAVNI NATJEČAJ za Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Predmet ovoga javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za dodjelu bespovratnih sredstava, sukladno Strateškom planu Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2017.-2019. godine.

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava, Prijavitelji moraju:

 • biti udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine broj 74/14) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, (zaštita interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata), a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja
 • biti udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (Narodne novine broj 74/14), ili su podnijele zahtjev za usklađenjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda)
 1. najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10 000,00 kuna
 2. najveći iznos koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 900 000,00 kuna

Jedan Prijavitelj može na Natječaj prijaviti najviše dva (2) projekta. Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na Natječaj. Njihove projekte može prijaviti isključivo „središnjica“ koja uz vlastita dva projekta dodatno može prijaviti najviše jedan (1) projekt pojedinog ogranka/podružnice/drugog ustrojbenog oblika, a za sve ustrojstvene jedinice ukupno najviše deset (10) projekata.

Obrasci za prijavu:

 • opisni obrazac
 • obrazac proračuna
 • obrazac životopisa
 • obrazac izjave o partnerstvu (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)

Rok prijave je 8.6.2017.

Više o natječaju možete pogledati na sljedećem linku https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/natjecaji/aktualni-natjecaji-921/921

 1. UMJETNOST I KULTURA 54+

Ministarstvo kulture objavilo je otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Umjetnost i kultura 54 +“.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.,   a usmjeren je na socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.

 Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade te zadruge koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost), ustanove u kulturi te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, od čega je 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a), dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Više o natječaju možete pronaći na http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1410

 1. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa EU za 2017.g.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom  u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

– Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

– IPA – I. komponenta

– Europska teritorijalna suradnja – prekogranična (Interreg A), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C)

– Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

– Erasmus+:  Sport

– Sedmi okvirni program (FP7)

– Obzor 2020.

– Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI

– Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva

– Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva

– Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)

– Višekorisnička IPA

– Kreativna Europa

– Program o pravima, jednakosti i građanstvu

– Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.

– Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta

Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2017. godine.

Više o natječaju https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/sufinanciranje/sufinanciranje-2017/4082

 1. UNIQA “Radost života

Pozivaju se udruge, ustanove i društva koje provode aktivnosti za dobrobit i poboljšanje kvalitete života u zajednici, osobito djece i mladih, na prijavu projekata ili inicijativa koji promiču različitost i toleranciju, obogaćuju i usrećuju, a za njihovu realizaciju potrebna im je financijska podrška.

Prilikom odabira projekata ili inicijativa posebno ćemo cijeniti inovativnost i originalnost. Projekt ili inicijativa trebaju biti kvalitetno napisani i predstavljeni te realno provedivi. Nepotpune prijave kao i predložene projekte ili inicijative koje ne spadaju pod odabrane kategorije neće se razmatrati.

Prihvatljivi prijavitelji: registrirane nevladine udruge i sportski klubovi, kulturne, medijske i obrazovne ustanove, savezi i društva

Rok za dostavu prijava: do 1. rujna 2017.

Više o uvjetima https://radostzivota.uniqa.hr/radost-zivota/7