Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje javni poziv za povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje javni poziv za povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama

Iznos sredstava: 114.000.000,00 KN
Rok za prijavu nije definiran

Predmet javnog poziva
• Ovim pozivom podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije što dovodi do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu potrošnju isporučene energije prije provedbe mjere.
• Projekt energetske obnove procesa može uključivati i energetsku obnovu zgrada što dovodi do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 40%.
• Energetska obnova zgrada u kojima nije smješteno industrijsko postrojenje (prihvatljivo samo u slučaju smanjenja potrošnje isporučene energije na proizvodnom postrojenju od najmanje 20%).
• Podupirat će se i dodatne mjere za korištenje obnovljivih izvora energije -> smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 10%.

Intenzitet potpore
• Minimalno 500.000,00 HRK, a maksimalno 20.000.000,00 HRK po projektu.
• Prijavitelj sredstava može podnijeti neograničeni broj projektnih prijedloga, no maksimalna vrijednost potpore po prijavitelju je 20.000.000,00 HRK.

Maksimalni intenzitet sufinanciranja:

Mikro i malo poduzeće:
• Priprema projekta: 85% prihvatljivih troškova
• Mjere energetske učinkovitosti: 50% prihvatljivih troškova
• Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju: 65% prihvatljivih troškova
• Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije: 65% prihvatljivih troškova
• Upravljanje projektom: 85% prihvatljivih troškova

Srednje poduzeće:
• Priprema projekta: 85% prihvatljivih troškova
• Mjere energetske učinkovitosti: 40% prihvatljivih troškova
• Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju: 55% prihvatljivih troškova
• Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije: 55% prihvatljivih troškova
• Upravljanje projektom: 85% prihvatljivih troškova

Veliko poduzeće
• Priprema projekta: 85% prihvatljivih troškova
• Mjere energetske učinkovitosti: 30% prihvatljivih troškova
• Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju: 45% prihvatljivih troškova
• Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije: 45% prihvatljivih troškova
• Upravljanje projektom: 85% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelj
Mikro, mala, srednja i velika poduzeća iz područja proizvodne industrije osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. Prihvatljivo je ulaganje u slijedeće NKD djelatnosti:
Podučje B, odjeljak 05-09 i
Područje C, odjeljak 13-33.

Potpora se ne može dodijeliti prijavitelju koji:
• nije registriran za obavljanje prihvatljive djelatnosti najmanje jednu godinu prije predaje projekta;
• nema niti jednog zaposlenika na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projekta;
• nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu, podružnicu ili nastan u Republici Hrvatskoj do trenutka dodjele bespovratnih sredstava;
• je veliko poduzeće, a nije proveo energetski pregled ili ne posjeduje ISO 50001 Certifikat;
• je u teškoćama;
• ne može iskazati pozitivan EBITDA;
• nema podmirene sve obveze od zaposlenika i države;
• nema minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 15% prema GFI u godini koja prethodi predaji projekta;
• koji je bio u blokadi ukupno više od 15 dana, od toga više od 5 dana u kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci prije dana predaje projekta.

Prihvatljivi troškovi
Priprema projektno-tehničke dokumentacije:
• Izrada prijavnih obrazaca
• Izrada dokumentacije za nabavu
• Izrada projektne dokumentacije (glavni projekt i prilozi)

Energetska učinkovitost
• Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona
• Rekuperacija otpadne topline u procesima, tehnološka racionalizacija potrošnje energije, promjena postupaka vođenja i upravljanja procesima
• Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu
• Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom sanitarne tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda
• Zamjena primarnog energenta u energetskim postrojenjima/kotlovnicama okolišno prihvatljivijim
• Zahvati na energetskim agregatima
• Uvođenje/rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava
• Mjere poboljšavanja energetske učinkovitosti u elektroenergetici
• Revitalizacija električnih instalacija – učinkoviti sustavi rasvjete

Obnovljivi izvori energije
• Postavljanje novih sustava za suproizvodnju energije uz uvjet učinkovite kogeneracije te trigeneracije
• Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca, vjetra, vode, biogoriva, geotermalne energije
• Postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa toplinskim sunčanim kolektorima, kotlovima na čvrstu biomasu, geotermalnim izmjenjivačima topline

Energetska obnova zgrada
• Energetska obnova ovojnice zgrade
• Energetska obnova sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije, rasvjete te ugradnje obnovljivih izvora energije

Upravljanje projektom
• Upravljanje aktivnostima projekta
• Administracija i tehnička koordinacija
• Financijsko upravljanje
• Izvještavanje
• Promidžba i vidljivost