Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

Autor: LRA Belišće

 

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini.

NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE

Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge, a osobito za:

 • ulaganja u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga,
 • ulaganja koja se odnose za ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti ili nove djelatnosti,
 • ulaganja u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti,
 • ulaganja u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga,
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30.000,00 kuna.

Prihvatljivim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja objekta za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu,
 • nabavke opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom,
 • nabavke i postavljanja dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista,
 • izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a u slučaju da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a, te drugih poreza, carina i drugih srodnih troškova.

U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Pravo na podnošenje prijave imaju samo podnositelji koji su u cijelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna.

Potpora se dodjeljuje pod sljedećim uvjetima:

 • da je podnositelj registriran za djelatnosti za koju se podnosi prijava,
 • da su troškovi za koje se podnosi prijava plaćeni prije njezinog podnošenja,
 • da su troškovi nastali u razdoblju od 1. studenog prethodne godine do 15. prosinca 2017. godine,
 • da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije i
 • da se podnositelj prijave nalazi u kategoriji mikro i malih poduzeća.

Pravo na podnošenje prijave nemaju podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji su u postupku likvidacije.

Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije te više o njemu možete saznati na:

http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv je otvoren do 15. prosinca. 2017. godine.