Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020.

Autor: LRA Belišće

Predmet ovoga Natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ i tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici:

 1. Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura., organizacijskih oblika:
 2. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 3. obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 4. trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 5. zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne
 6. Za obrt poljoprivreda mora biti glavna (pretežita) djelatnost u obrtnom registru počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate
 7. Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate potpore.
 8. Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., poljoprivreda kao glavna djelatnost u tipu operacije 6.3.1. smatra se Područje A, Odjeljak 01, skupine od 01.1 do uključujući 01.6 i razredi od 01.11 do 64.
 9. Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva ne može se promijeniti do izvršenja konačne isplate i mora ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate, osim u slučajevima više sile ili izvanrednim okolnostima sukladno članku 2., stavak 2. Uredbe EU 1306/2013., a poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednika i baviti se poljoprivrednom proizvodnjom najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate iz ovog tipa
 10. Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan dostaviti potvrdu iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom SO poljoprivrednog
 11. Korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike
 12. Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv
 13. Korisnik mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014.

U trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. kupnja domaćih    životinja,    višegodišnjeg    bilja,    sjemena    i    sadnog    materijala višegodišnjeg bilja
 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga
 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
 4. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 5. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 6. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 7. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 8. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 9. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
 10. operativno poslovanje poljoprivrednog
 11. Aktivnosti iz točke (h) i (i) ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.
 12. Provođenje prihvatljivih aktivnost ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim troškova projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenja Zahtjeva za potporu koji su prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za
 13. Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva se odnosi na dohodak, plaću, doprinose zaposlenih i knjigovodstvene usluge vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektne dokumentacije (izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka-konzultanta).
 14. Ukupne aktivnosti prikazane u poslovnom planu vezano za operativno poslovanje mogu iznositi najviše 700,00 kuna. Usluge stručnjaka (konzultanta) mogu iznositi najviše 3.800,00 kuna.
 15. Dodijeljena potpora u tipu operacije 6.3.1. ne može se koristiti za kupovinu u skladu s prihvatljivim aktivnostima iz ovog poglavlja od članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/osnivača obrta/vlasnika trgovačkog društva/povezanih i partnerskih poduzeća korisnika odnosno ne može se koristiti za kupovinu u skladu s prihvatljivim aktivnostima od članova istog kućanstva.
 16. Dodijeljena potpora u tipu operacije 6.3.1. ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi Zahtjev za
 17. Prihvatljiva je aktivnost prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU i to proizvoda iz vlastite proizvodnje i uz uvjet da je i proizvod koji je rezultat prerade iz Dodatka I Ugovora o
 18. U slučaju da se izračun SO-a temelji na resursima koji nisu upisani u ARKOD/JRDŽ, korisnik je dužan djelatniku Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe prilikom ishođenja potvrde iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva dostaviti dokaze o postojanju takvih resursa (rješenja o upisu u odgovarajuće registre, evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, račune, fotografije). Također, ako korisnik ima prijavljene površine u ARKOD-u ili životinje u JRDŽ-u, a nije podnosio zahtjev za izravnu potporu, dužan je dostaviti dokaze o postojanju resursa na kojima se temelji ekonomski rezultat (evidenciju o prodanim poljoprivrednim proizvodima, račune, fotografije i sl.).

 

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Potpora po korisniku iznosi 15.000 eura.

Više o samom natječaju dostupno je na stranici https://www.apprrr.hr/podmjera-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća, svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).