JAVNI POZIVI OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska županija objavila je sljedeće javne pozive za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava i to za:

 • Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge, a osobito za:

 • ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga
 • ulaganja koja se odnose za ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti ili nove djelatnosti
 • ulaganja u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti
 • ulaganja u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30.000,00 kuna.

Prihvatljivim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja objekta za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu
 • nabavke opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom
 • nabavke i postavljanja dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista
 • izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije.

Javni poziv je otvoren od  2. svibnja do 15. svibnja 2019. godine.

 • Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

Potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu dodjeljuje se pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu koji se snabdijevaju poljoprivrednim proizvodima od lokalnih poljoprivrednih proizvođača.

Lokalni poljoprivredni proizvođači su proizvođači poljoprivrednih proizvoda čija je proizvodnja najviše udaljena do 30 kilometara od objekta gdje prijavitelj pruža turističke i ugostiteljske usluge.

Potpora iznosi do 50% iznosa plaćenih računa za kupovinu poljoprivrednih proizvoda od lokalnih poljoprivrednih proizvođača, a najviše do iznosa od 10.000,00 kuna i može se ostvariti jednom godišnje.

Javni poziv je otvoren od 2. svibnja 2019. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2019. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2019. godine.

 • Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019. godini

Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj ruralnog turizma i predstavljanje turističkih potencijala Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju ruralnog turizma, a osobito za organizaciju i sudjelovanje:

 • na sajmovima i izložbama
 • na znanstveno-stručnim skupovima
 • na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.

Visina potpora  može iznosi do 50% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi:

 • najma i zakupa prostora
 • kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog
 • izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije
 • i drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Javni poziv je otvoren od  2. svibnja 2019. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2019. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2019. godine.

 • Javni poziv za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

 • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,
 • kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • marketinške

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.

Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • nabave alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata,
 • kupovine, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili opremanja poslovnog prostora,
 • nabave računalne opreme i računalnih programa,
 • licenciranja, tehničkog savjetovanja i osposobljavanja za transfer tehnologije,
 • pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi, te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i sličnih priznatih znakova kvalitete,
 • stručnog osposobljavanja i obrazovanja,
 • istraživanja tržišta, kreiranja branda, dizajniranja proizvoda, izrade web stranice, izrade promidžbenog materijala i ostalih marketinških

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2019. godinu za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2019. godine.

 • Javni poziv za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda

Potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda dodjeljuje se za inovativne aktivnosti kojima se povećava konkurentnost i pokreće rast gospodarstva, a osobito za:

 • razvojne projekte kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju,
 • razvoj prototipova i novih proizvoda,
 • zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom,
 • komercijalizaciju inovacija,
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • marketinške

Potpora iznosi do 75% opravdanih troškova ulaganja.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • istraživanja i razvoja novih tehnologija,
 • razvojnog istraživanja za stvaranje novih proizvoda ili usluga ili unapređenje poslovnih procesa,
 • ulaganja u završnu fazu razvoja i komercijalizaciju novih proizvoda ili usluga,
 • zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom,
 • ulaganja u probnu proizvodnju,
 • stručnog osposobljavanja i obrazovanja,
 • istraživanja tržišta, troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala i ostalih marketinških

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije te udruge inovatora.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2019. godinu za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2019. godine.

 • Javni poziv za informiranje i obrazovne aktivnosti 

Potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti dodjeljuje se za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja, te učenika i studenata, a osobito za:

 • pripremu i izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije,
 • izradu poduzetničkih publikacija i srodnih informativnih i edukativnih materijala,
 • organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja potencijalnih i postojećih

Potpora za informiranje iznosi do 75% opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100% opravdanih troškova.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije,
 • predavača,
 • izrade, pripreme i tiskanja publikacija,
 • izrade i nadogradnje web stranica,
 • usluga medija.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju poduzetničke potporne institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije, te subjekti malog gospodarstva.

Potpore se dodjeljuju do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za tu namjenu

 • Javni poziv za promotivne aktivnosti

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i nastupe na manifestacijama koje su od značaja za gospodarski razvoj i predstavljanje poduzetništva na području Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju poduzetništva, a osobito za organizaciju i nastupe:

 • na sajmovima i izložbama,
 • na znanstveno-stručnim skupovima,
 • na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • najma i zakupa prostora,
 • kotizacije,
 • vanjskih suradnika,
 • uvrštenja u sajamski katalog,
 • izrade i prezentacije promidžbenih materijala i

Pravo prijave za korištenje potpore imaju subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te druge fizičke i pravne osobe.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2019. godinu za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2019. godine.

Sve detaljnije informacije o javnim pozivima možete pronaći na:

http://www.obz.hr/hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).