Osječko-baranjska županija otvorila je šest javnih poziva za dodjelu potpora u poduzetništvu

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska županija otvorila je šest javnih poziva za dodjelu potpora u poduzetništvu i to: 

– POTPORA ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Pravo prijave za korištenje potpore imaju: subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te druge fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište na području Županije.

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i nastupe na manifestacijama koje su od značaja za gospodarski razvoj i predstavljanje poduzetništva na području Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju poduzetništva, a osobito za organizaciju i nastupe:

–             na sajmovima i izložbama,

–             na znanstveno-stručnim skupovima,

–             na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi: najma i zakupa prostora, kotizacije, vanjskih suradnika, uvrštenja u sajamski katalog, izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2021. godinu za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

– POTPORA ZA SAVJETOVANJE I MENTORIRANJE PODUZETNIKA

Pravo prijave za korištenje potpora imaju poduzetničke potporne institucije.

Potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika dodjeljuje se za savjetodavnu i mentorsku  djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja, a osobito za:

– stručne savjetodavne usluge postojećim i potencijalnim poduzetnicima, kao i korisnicima poduzetničkih inkubatora i

– mentorske usluge poduzetnicima početnicima.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi rada zaposlenika ukoliko su direktno vezani uz prijavljeni program, projekt ili aktivnost te vanjskih suradnika.

Potpora za savjetodavne usluge iznosi do 50% opravdanih troškova, a potpore za mentorske usluge poduzetnicima početnicima iznose do 200,00 kuna po satu mentoriranja, a najviše za mentoriranje pojedinog poduzetnika početnika do 1.000,00 kuna.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2021. godinu za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

– POTPORA ZA INFORMIRANJE I OBRAZOVNE AKTIVNOSTI

Pravo prijave za korištenje potpora imaju poduzetničke potporne institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije, te subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište na području Županije.

Potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti dodjeljuje se za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja,  te učenika i studenata, a osobito za:

– pripremu i izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije,

– izradu poduzetničkih publikacija i srodnih informativnih i edukativnih materijala,

– organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja potencijalnih i postojećih poduzetnika.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi: vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije, predavača, izrade, pripreme i tiskanja publikacija, izrade i nadogradnje web stranica, usluga medija.

Potpora za informiranje iznosi do 75% opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100% opravdanih troškova.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2021. godinu za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada  2021. godine.

– POTPORA ZA RAZVOJ I PRIMJENU INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije i udruge inovatora koje imaju sjedište na području Županije.

Potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda dodjeljuje se za inovativne aktivnosti kojima se povećava konkurentnost i pokreće rast gospodarstva, a osobito za:

– razvojne projekte kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju,

– razvoj prototipova i novih proizvoda,

– zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom,

– komercijalizaciju inovacija,

– stručno osposobljavanje i obrazovanje,

– marketinške aktivnosti.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi: istraživanja i razvoja novih tehnologija, razvojnog istraživanja za stvaranje novih proizvoda ili usluga ili unapređenje poslovnih procesa, ulaganja u završnu fazu razvoja i komercijalizaciju novih proizvoda ili usluga, zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom, ulaganja u probnu proizvodnju, stručnog osposobljavanja i obrazovanja, istraživanja tržišta, troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Potpora iznosi do 75% opravdanih troškova ulaganja.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2021. godinu za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

– POTPORA KLASTERIMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽIVANJA

Pravo prijave za korištenje potpore imaju klasteri i drugi oblici udruživanja poduzetnika koji imaju sjedište na području Županije.

Potpora ima za cilj povećanje regionalne i industrijske konkurentnosti, povećanje izvoza, regionalni razvoj poduzetništva i dinamični rast regije, a dodjeljuje se osobito za:

– suradnju i druge aktivnosti postojećih klastera,

– poticanje osnivanja novih klastera i drugih oblika povezivanja poduzetnika,

– sudjelovanje na konferencijama, okruglim stolovima i slično,

– tiskanje brošura, letaka i slično.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi: najam i zakup prostora, kotizacije, izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda, putni  troškovi i troškovi smještaja, ostali troškovi provedbe programa, projekta i aktivnosti.

Potpora iznosi do 100% opravdanih troškova, a najviše do iznosa od 20.000,00 kuna.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2021. godinu za tu namjenu, a najkasnije do 31. svibnja 2021. godine.

– POTPORA PODUZETNICIMA USLIJED OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM BOLESTI COVID-19

Korisnici potpore su subjekti malog gospodarstva i to:

– trgovačka društva,

– obrtnici i

– zadruge (u nastavku: poduzetnici).

Potporu mogu ostvariti i poduzetnici koji su u stečaju ukoliko su poslovno aktivni, imaju zaposlene radnike i podmiruju svoje obveze. Potporu ne mogu ostvariti poduzetnici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu u Proračunu Županije za 2021. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Potpora pojedinom poduzetniku može iznositi najviše do 10.000,00 kuna.

Javni poziv otvoren je do 31. svibnja 2021. godine.

Uvjeti za podnošenje prijave, informacije o potrebnoj dokumentaciji kao i obrasci za prijavu dostupni su na internetskim stranicama Županije http://www.obz.hr/

Za dodatne informacije i pomoć kod podnošenja zahtjeva obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća putem email-a: info@lra-belisce.hr