Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

Autor: LRA Belišće

Svrha natječaja

povećanje učinkovitog korištenja energije

Korisnici

fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Raspoloživost sredstava

141.865.200,00 HRK

Intenzitet potpore

Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) ili
c. ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) 1.000.000 EUR
b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Datum prijave: 1. 3. 2022.

Kraj prijave: 27. 4. 2022

Više o natječaju https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-1-3-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-4/