Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot – projekta vezanih za iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa

Autor: LRA Belišće

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio  je Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa.

Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva.

Po ovom javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti 1 prijavu za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvoj novih tehnologija I pripremu pilot – projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom javnom pozivu iznosi 400.000,00 eura. Fond će po ovom javnom pozivu dodjeljivati subvencije trgovačkim društvima najviše do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno tehničke dokumentacije, a najviše do 50.000,00 eura po jednoj prijavi.

Rok za dostavu prijava je do iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

Natječaj sa svom pripadajućom dokumentacijom možete pronaći na slijedećoj poveznici:

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=206