Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2023. godini

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2023. godini.

Predmet poziva je dodjela financijske potpore nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su objavljene u godini u kojoj se raspisuje javni poziv ili planiraju biti objavljene godinu dana od prijave na javni poziv. Ministarstvo financira izdavanje izvornih znanstvenih djela hrvatskih autora na hrvatskome jeziku, izvornih znanstvenih djela hrvatskih autora na nekom od svjetskih jezika i prijevode onih djela sa stranih jezika koji pridonose razvoju hrvatske znanosti i visokog obrazovanja te razvoju znanstvene i stručne terminologije na hrvatskome jeziku.

Pravo prijave na Javni poziv imaju ustanove iz sustava znanstvene djelatnosti, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a u priznate troškove ulaze: tisak, obrada za tisak i/ili za digitalno izdanje, priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.), honorari za autore i recenzente, izdavačka prava. Visinu financijske potpore utvrđuje Povjerenstvo sukladno Kriterijima, a visina financijske potpore ne može biti veća od traženoga iznosa.

Rok za podnošenje prijava je 31. kolovoza 2023. godine, a više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.