Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za učeničko poduzetništvo na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za učeničko poduzetništvo na području Osječko-baranjske županije u 2023.godini.

Svrha i cilj potpore: poticanje cjeloživotnog učenja učenika i studenata, razvoj poduzetničkih kompetencija i kulture poduzetništva

Prihvatljivi korisnici:

  1. subjekti malog gospodarstva( trgovačka društva, obrti i zadruge)
  2. poduzetničke potporne institucije koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije

Prihvatljive aktivnosti:

– organizacija radionica i drugih oblika edukacije za učenike i studente,

– tiskanje brošura, letaka i slično,

– sudjelovanje na konferencijama, okruglim stolovima i slično,

– druge oblike poticanja poduzetništva kod učenika i studenata.

Intenzitet potpore: 100% opravdanih troškova

Rok za dostavu prijava: od 1. rujna 2023.godine do utroška planiranih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 29. rujna  2023. godine.

Obrazac prijave i obrasci izjava mogu se preuzeti na internetskim stranicama Županije, na slijedećoj poveznici https://www.obz.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku .